ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלב

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ז

ברוקלן.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מט"ז י"ט כ"ב אלול עם המוסגר בם, ומצו"פ המענה לגיסתו תחי' ולפלא שמקצר כ"כ בהנוגע להכנוסים שהיו לאחרונה.

במ"ש אודות צירוף השטחים לכפר החדש, לא בירר כוונתו בכתבו שאם ידברו ע"ד כפר הישן הנטוש לבד - הרי זה יערער כל העמדה, שאין זה מובן, ובטח יבאר בזה יותר במכתבו הבא.

בכללות הענין יש לשער, שכיון שבאה"ק ת"ו המפלגתיות שולטת בכל, וכח המפלגות נערך גם כן בהתאם לנקודות ההתיישבות של כאו"א, קשה לומר שמפלגה תוותר על נקודת התיישבות שלה שתצטרף למושב אחר, משא"כ כשהמדובר יה'י רק בהנוגע לשטח מסוים, ואין זה ממעט מספר המושבות של מפלגה זו, שאפשר לעשות הדבר מבלי הכנס לנצחנות וכו'. מובן שכ"ז כתוב רק בהשערה - כיון שאין ידועים כאן הפרטים. וכ"א כבר כתבתי, שצריך להתייעץ כולם יחד, ולא שכל אחד ימשוך בכיוון אחר.

כבר כתבתי לכמה מאנ"ש אודות הנחיצות להכין בעוד מועד תכנית מפורטת לניצול ימי הרצון והשמחה של חדש תשרי הבע"ל, ויהי רצון שעכ"פ עתה תועיל הזריזות בזה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה

מ. שניאורסאהן

ח'קלב

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.