ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלג

ב"ה, י"ג בתשרי תשי"ח

... ובשאלתו בשם רבים אם קרן שפ"ה הוא דקופת רבנו, אין זה כן, והרי קופת רבנו נתיסדה זה מכו"כ שנים, ועוד בזמן כ"ק אדמור, מוהרש"ב אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, משא"כ קרן השנה.

בשאלתו השניה - התורם מעשר לצדקה האם צריך לנדב גם לקרן השנה, הנה אין מובנת שאלתו, כי מובן שקרן השנה ג"כ קופת צדקה היא ובמילא יש לקחת ע"ז ממעשר כספים אבל לאידך גיסא, הנותן צדקה לענינים אחרים של צדקה הנה קרן השנה ענין בפ"ע הוא וכמובאר בהשיחה בעת פרסום ענין זה.

ח'קלג

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליון כז ע' 8.

קופת רבנו נתיסדה: ראה "ספריית ליובאוויטש" ע' קכח, וש"נ.

בהשיחה: של שבת בראשית תשי"ד, נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 652. וראה גם לעיל אגרת ח'נט.