ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלד

ב"ה, ה' מ"ח, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבלו ביחד שני מכתביו (הא' שהתחיל לכתוב י"א תשרי וסיימו כ"ז, והשני מכ"ח תשרי) והקודמם, ומחכים להמשך בשו"ט בכל הענינים אודותם כותב.

ובמה ששואל פירוש אודות צירוף השטחים, קשה להורות מכאן איזה גוש לצרף ואיזה לא, שזה צריך לראות ולהחליט על אתר. והנקודה כללית בזה כבר נכתבה, שבכדי למנוע מדת הנצחנות, צריך להשתדל ע"ד הצירוף ובאופן שישאר ג"כ מה שלא יצטרף, בכדי שלא יטענו שאי אפשר לוותר על נקודות ההתיישבות וק"ל...

כנראה הי' קצת סדר יותר בפעולות חדש תשרי ע"י שהתייעצו מקודם לזה, וכנראה שהכינו איזה תכנית, אף שכנראה גם היא לא היתה מפורטת כל צרכה, ובמילא נשארו איזה פרטים כקדירה דבי שותפי. ובטח על יסוד זה יתכננו תכנית מפורטת לחדש כסלו הבע"ל, ובעיקר חגיגת י"ט כסלו.

תקותי שלעת קבלת מכתבי כבר הוטב מצב בריאות ב"ב שי', וכן שאר תושבי כפר חב"ד בתוככי כלל ישראל. ויהי רצון אשר אך טוב יבשר תכה"י בכלל ובפרט.

בברכה ובפ"ש,

מ.שניאורסאהן

ח'קלד

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

צירוף השטחים: של "תוחלת" ל"כפר חב"ד". ראה בזה גם לקמן אגרות ח'קלז. ח'קמז.