ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלה

ב"ה, יו"ד מ"ח תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה שאול ישכר

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מסדר והי' ברכה והקודמו, ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ויהי רצון שיבשר טוב בעניני בריאות הגוף ובעניני בריאות הנשמה אשר הא בהא תליא, וזה שזכה להיות משך זמן מורה הוראה בישראל, ז.א. שחונן בכח השפעה על הזולת מובן שאי אפשר לו לצאת ידי חובתו כאיש פרטי עד שישפיע בכל סביבתו להפיץ שם עניני יהדות בכלל והמעינות ביחוד, אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ.שניאורסאהן

ח'קלה

מצילום האגרת.

מו"ה שאול ישכר: ביק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תרעה, ובהנסמן בהערות שם.