ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלז

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו ממוצש"ק לך ומי"ב חשון ואחכה להמשך בשורות טובות בכל הענינים אודותם כותב, ונראה השיטה מה שמדברים ע"ד צירוף שטח, אבל לא ע"ד ביטול לגמרי של כל החלק השני, וכמו שכתבתי מאז.

מזכיר במכתבו את מר גת שי', וע"פ הרשום בזכרוני הנה לא לבד שבקר אצלי והי' נוכח בהתועדות, אלא שהבטיחני אז למסור פ"ש מההתועדות - בכפר חב"ד בזמן המתאים ובאופן המתאים. ומטובו כשיפגש אתו למסור לו פ"ש ממני, וגם להזכירו ע"ד ההבטחה האמורה, ותקותי שזוכר הנ"ל גם מה שנדבר אז בזמן ההתועדות, עכ"פ איזה נקודות. ובטח יודיע ההמשך בזה.

בודאי מכינים תכנית מפורטה בעוד מועד לנצל החג די"ט כסלו בכל אה"ק ת"ו, וביחוד בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה.

בברכה לבריאות הנכונה שלו ושל כל ב"ב שיחיו ולבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

ח'קלז

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

צירוף שטח: ראע גם לעיל אגרת ח'קלד, ובהנסמן בהערות שם.

מר גת: ראה לעיל אגרת ז'תרכד - אליו.