ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלח

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ח

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת פ"כ, מכ"ה מ"ח, ובטח בינתים נתקבל מכתבי מענה על מכתביהם הקודמים, ובטח למותר לעורר עוה"פ על ההכרח להמשיך בכל המו"מ אודותם כותבים במרץ הכי גדול.

לפלא שאין מזכירים במכתבם מי הם המועמדים לדירות בשיכון העומד להבנות, שהרי בזה תלוי ג"כ אופי התנאים ועוד ועוד.

ובשאלתם אם הועד צריך ג"כ להוסיף איזה אחוז מינימאלי, מובן שצורך בזה. - כיון שבמשך הזמן עלולים להיות שינוים, ואפשר גם כאלה שיוסיפו בהוצאות הועד, ולא תמיד יעלה ביד הועד להוסיף בתביעותיו ממשתכנים.

כן כמדומה נוהגים בכגון דא, לעשות איזה רעזערוו בשביל אלו שלא יקיימו התנאים במילואם, וכמו שכתבתי מכבר בכגון דא.

ולפלא שאין חוקרים הנעשה בכגון דא בשאר המקומות באה"ק ת"ו, שהרי בכו"כ מקומות בונים שיכונים, ובודאי ישנו נוסח חוזה קבוע, וכן חישוב בהנוגע לשיכונים, מחיר הדירות וכו'. ולמה להם להיות יוצא מן הכלל באם אין סיבות מיוחדות לזה. ועוד זאת, שהרי אפשר שאיזה מהתנאים יעורר תרעומות, משא"כ באם ידעו מראש שזהו הנוהג באה"ק ת"ו, אין כל מקום לתרעומות.

אחכה לבשו"ט בהנ"ל, ופשוט שגם בהנוגע לי"ט כסלו הבע"ל, כיון שהזמן קצר והמלאכה מסובכת וגם מרובה.

ח'קלח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 65