ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קלט

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ח

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו - מב' כסלו והקודם לו - וכן ד' הפ"נ שלו, שיקראו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא גדול, שכיון שנתקבלה ידיעה מן הצד אשר מתכוננים לעשות כנוס-נוער בכפר חב"ד, ולאחרי כן יום עיון מצה"ל ולאחרי כן - למחרתו - התועדות כללות, ובמכתבו אין מזכיר מלה ע"ד שני כנוסים הראשונים. כי ההכרח הוא - שסו"ס לענינים כאלו יעשו בעוד מועד תכנית מסודרה מראש. וכמו שכבר כתבתי כ"פ, שהרשלנות בזה, והתחלת-הכנות ברגע האחרון הביא נזק רב עד עתה, ועוד יותר - מונע מהצלחה האפשריות של ההתועדות והכנוסים, והצלחה בגשמיות והצלחה ברוחניות. ובפרט בשעה זו שכמה תכניות הקשורות בכפר חב"ד עומדות על הפרק, וקירוב הלבבות יועיל בזה כו"כ, ואפילו בנוגע יחסים הכללים - אף שבכלות, אבל זכרון הקירוב ישאר.

במ"ש אודות השכונים והבתים המקצועים, הנה מצדי בקשתי שיבנו הן הבתים המקצועים והן השכון. וכיון שנכנס בכלל בעל מקצוע - כדאי להשאר במסגרת זו.

במ"ש אודות הכתובות באה"ק ת"ו של אלו שמתכתבים לכאן, נמצאות הן בצעירי אגו"ח, אשר בת"א, כיון שעל ידם נשלחו ברכות השנה - שנשלח כמעט לכל אלו המתכתבים עם כאן. ומובן שיכול להראותם מכתבי זה בכדי שירשו לו להעתיק הכתובות. אבל מובן שבמכתבו ע"ד ספרים וכו' - אין להזכיר ע"ד ההתקשרות במכתבים לכאן. וגם אין כל נחיצות בזה.

המחכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור, וכן אשר נמצאת הגנבה אודותה כתב.

ובברכה להתועדות שמחה ופעילה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קלט

מצילום האגרת.

מו"ה חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.