ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמ

[י"ט כסלו ה'תשח"י]

תוכן הנצחון די"ט כסלו, שתורתנו תורת חיים יום יומי ולכל חלקיה, כל אחד ואחת שייך ומחוייב בהם מאהבת הבורא אותנו.

יהי רצון שילהיב את הנוער עתידנו, ובפרט שבארץ הקדושה, לכוון חייהם אל אור התורה והמצוה והמאור שבהם, ולהפיצם בכל סביבותם בחום חסידותי, ואז מאושרים יהיו בחיים מלאים תוכן של שמחת שלום.

יהי רצון שתמצאו עניניכם בקבלת עול שיתוף פעולה והכרת היחיד שהנהגתו משפיעה ולפעמים גם מכריעה גורל הרבים, ולבנין ארץ ישראל סבא ולהגנה עליו, כי יהי' מחניכם קדוש וה' אלקיכם ישלוט בקרבכם.

בברכת התועדות מוצלחת.

ח'קמ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 67, והוא מברק שנשלח לכינוס צה"ל בכפר חב"ד.