ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמא

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות הנהגתו הטובה מכאן ולהבא בענין הידוע.

ובודאי למותר לעודדו בהחלטתו הטובה בזה, שמלבד שזוהי בקשת ודרישת רבותינו נשיאנו הק' להנהגה האמורה, הנה זהו גם כן אחד מהאופנים והדרכים להפצת המעינות חוצה, על ידי שתראה כל הסביבה ואנשי' הנהגות אנ"ש ולומדי תורת החסידות, אשר דוגמא חי' הם להנהגה טובה מוצאת חן בעיני אלקים ואדם.

וכיון שלפעמים נדמה שקשה השינוי להנהגה טובה, באתי בשורותי אלה לעודדו עוד הפעם ועוד הפעם. ואפילו אם בעת הראשונה ידמה לו שקשה השינוי - בודאי במשך זמן קצר יתרגל ויגל וישמח על אשר נוהג דוקא באופן האמור.

והשי"ת יצליחו בזה ובכל עניניהם - אותו וזוגתו תחי'.

בברכה לבשו"ט מהתועדות הטובה דיום הבהיר י"ט כסלו, ר"ה ללימוד החסידות ודרכי החסידות ולבשו"ט גם בהאמור,

מ.שניאורסאהן

ח'קמא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 67, מצילום האגרת.

בענין הידוע: שתיית משקה המשכר בהתוועדות. ראה לעילחט"ז אגרת ה'תתסא - אליו.