ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמב

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ז מ"ח, ואחכה להמשך בשורות טובות.

בודאי כל אחד מאנ"ש והצעירים ביחוד עושה כל התלוי בו לנצל ימי חודש כסלו בכלל, וי"ט כסלו וחנוכה ביחוד, בענין הפצת המעיינות חוצה. והרי רואים במוחש את המבואר באגה"ק לרבנו הזקן סי' י"ד, איך שבכל שנה ושנה נתוספה האפשריות והיכולת לעשות בזה, אלא שבשנים שעברו לא ניצלו אתם בכל האפשרי, וידוע הפתגם, שהעבר צריך ללמד את העתיד, וק"ל.

ומובן שדברי אלה מכוונים לא רק אליו, אלא לכל האמורים לעיל.

ויהי רצון שבמרץ הכי גדול יעשו בהנ"ל, ובמילא תהי' בהצלחה הכי גדולה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וגם בעניניו הפרטים.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קמב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 68.