ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמג

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ח

ברוקלין.

קבוצת תושבי כפר חב"ד המתעסקים

בחקלאות,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם ממוצש"ק, בו כותבים אשר לדעתם החקלאים בכפר חב"ד

ועניניהם מקופחים, והסיבה בזה אשר אין ועד מיוחד לעניני חקלאות.

והנה מובן שאי אפשר לעשות ועד מיוחד לכל אחד מעניני הכפר, שאם כן הרי אין לדבר סוף, ותחת הנהלה משותפת, שגם בידה לא עלה לע"ע לשלול פירוד הלבבות וכו' וכו', יקומו כמה ועדים, שיגרום עוד לפרוד לבבות נוסף, ועוד ועוד.

וכתבתי לודע הכפר הצעתי, שכאשר ידונו בעניני חקלאות, יצרפו בעת השקו"ט ב"כ החקלאים אש בכפר חב"ד, ז.א. אשר החקלאים יוצגו ע"י ב"כ - לבאר (אבל לא להצביע וכו') לפני הועד פרטי המצב בענין זה מנקודת מבט של החקלאים.

אבל מובן ג"כ, שכמו שלתועלת הכללית וגם הפרטית מוכרח שהועד יתענין בטובת החקלאים, הנה ג"כ מוכרח וג"כ לתועלת הכלל והפרט של החקלאים, שהחקלאים יתענינו גם בשאר תושבי הכפר, ובשיתוף פעולה מכולם יחד, הרי זה הכלי להצלחה בכל הענינים, הן דחקלאים והן שאר עניני הכפר ולהוספת ברכת השי"ת בזה.

ויהי רצון אשר תתחל קיום תקותי הכי חזקה, שיתרבה מספר החקלאים בכפר חב"ד, ויוטב מצב החקלאים בתוככי שאר עניני הכפר, הן בכמות והן באיכות, ובשני הענינים באופן דמוסיף והולך מזמן לזמן ומתקופה לקופה ובטוב הנראה והנגלה.

בברכה להרחבת הדעת ולהרחבת הפרנסה הן בגשמיות והן ברוחניות ולבשורות טובות בכל האמור.

נ"ב. העתק לועד הכפר.

ח'קמג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 69.