ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמד

ב"ה, אדר"ח טבת, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

... באתי להוסיף במ"ש אודות הענין... שלא הי' זמן להתייעץ, הנה פשוט שאין זה הצדקה כלל להחליט על ענין השייך לרבים ע"פ דעת יחיד. ובפרט שכיון שהי' זמן לשאול דעת שלשה - בודאי שהי' זמן לשאול דעת שלשת הנשארים. ובעיקר שאיך זה אפשר שלא הי' זמן, שהלא ערכו סו"ס מברק והחליטו לחכות למענה מכאן וכו'. ובהנוגע לעתיד - הלא מוכרח שיהי' סדר בעניני חב"ד, ולא שכאו"א יעשה כפי העולה בדעתו, כי אפילו על גדולים בישראל נאמר ותשועה ברוב יועץ, ואל תהי דן יחידי, שאין יחידי אלא אחד, והאחד הכוונה להקב"ה ולא למי שהוא אחר. ובשלמא בענינים פרטים - מנהגו של עולם הוא, אבל לא בענינים כללים. ובפרט כשמפלגה מעורבת בנין ובתקופה שמפלגתיות שולטת באה"ק ת"ו. ומזה מובן שבקשתי להורות איך להבא להתנהג בזה, הנה צריך להעלות שאלות אלו בדיון הנהלת... ועד"ז באם תהי' שאלה כהנ"ל במק"א - במסגרת המתאימה.

פשוט שכל הנ"ל אינו גורע כלל בזכותו של פלוני או פלוני שהופקד עליהם תפקיד מיוחד של מרץ וחיות וכו', שהרי הכנסת מרץ וחיות אינה מכריחה שלטון יחיד ובאופן של דיקטטורה.

חבל שאינו מזכיר עכ"פ ראשי פרקים מהפ"ש שמסר מכאן, ותקותי חזקה, שבחר באותם הנקודות היכולות להביא ענינים של פועל ובפעולות להפצת היהדות והמעינות באה"ק ת"ו. ובטח ימלא בהזדמנות הבאה גם עד"ז.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'קמד

מצילום האגרת.