ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמה

ב,ה, ו' טבת, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק מקץ והקודמיו, בו כותב אודות הסברא דהסמינר למורים.

והנה הוראה כללית ובכגון דא, שאין מענינו של חב"ד להתחרות לשם התחרות, כי אם בעשי' לשם הפצה ביהדות בכלל ולהפצת המעינות ביחוד. עוד זאת, וככל ענין בעולם, הרי האמצעים (הכספים, וכן אנשים וכיו"ב) מוגבלים, וכשלוקחים מהם לענין אחד, אי אפשר שלא יגע בענין שני. מזה מובן אשר במקצוע שיש בו די מתעסקים עטה"ק, אין ענינה של חב"ד להדחק לשם. ופשיטא שאין זה מענינה, אם הענין דורש השתדלות הכי גדולה והן באמצעים והן באנשים. מובן שענין סמינר למורים - דורש מומחים במקצוע בארגון זה, ושאפילו את"ל שיהי' די מספר הרוצים ללמור סמינר זה שיקרא על שם חב"ד, הרי קישוים יותר גדולים בזה: מי יהיו המורים בסמינר (שצריכים להיות מומחים בהמקצוע שמלמדים, ובטח צ"ל מוכרים ממשרדים המתאימים, ויש חשש שידרשו דוקא תעודות מעידות על המומחיות), והקישוים מתגברים, באת"ל שהסמינר יהי' לא בעיר גדולה כי אם בכפר ומושב. ובהנוגע לסמינר למורים, הנה כאו"כ מהתנאים לחיוב - אינו, כוונתי - שישנם סמינרים למורים עטה"ק, ואיני רואה מומחים שילמדו בסמינר זה ובפרט שיסעו לכפר חב"ד, הענין ידרוש אמצעים הכי גדולים לארגנו, ובודאי שבעניני הסמינר האלו שהם נר לאחד נר למאה מסופקני אם מספר הת' יהי קרוב למאה או להיפך. וע"פ כל הנ"ל אינו מובן כל הענין בזה. וכדאי הי' שיגייסו כל המוכשרים - שיתלמדו אומנות ההוראה באלו הסמינרים הקיימים, ולכל היותר - לבוא בדברים עם הסמינרים הקיימים עטה"ק ולדרוש מהם תנאים של שיפור וכו'.

מ"ש אודות אכסניות נוער, אינו מפרש מהו הענין, מטרתו, ואופנו וכו'. ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

במענה להמברק אודות מועמדתו ושל אורי בן שחר שי', בהנוגע לשדה מיכה, הברקתי היום, שכדאי שהוא יקח זה על עצמו [כוונתי בזה בעיקר - לזמן הראשון עד שיאורגן הדבר כדי צרכו, ז.א. עד סוף שנת הלימודים, ובודאי יוכל לסדר הדבר באופן שלא יגע כלל בההכנות בהנוגע להקייטנא וכן שאר ענינים הכללים של הרשת שהתחיל להתעסק בהם], והטעם, שע"פ מה שדברתי עם מר לבנון שי' בהנוגע להרחבת הבנין של הרשת ביפו, ככל הדרוש, אין כדאי להכניס עתה שינוים בביה"ס אשר שם, בכדי שלא יהי' כל מקום לאמתלא לדיחוי ההבטחה וכו'. ועוד טעם והוא העיקר, שתקותי חזקה ע"פ שהכרתיו כאן, שיעבוד בענין שדה מיכה במרץ ככל הדרוש ויצליח להעמיד הענין בטוב. והרי יש מקום לומר שבאופן העמדת מוסד זה - תלוים יהיו היחסים עם המשרדים המתאימים, וק"ל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניארוסאהן

ח'קמה

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.