ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמז

ב"ה, [...טבת], תשי"ח

ברוקלין.

האברך אי"א מלאכתו מלאכת שמים מו"ה

אלעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מנר השני, ונעם לי לקר[ות בו] שעוסק במלאכת הקודש, ובחינוך עטה"ק ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.

ואשרי חלקם של כל אלו שעוסקים בזה, וכמ[בואר] גם במכתבי הכללי מנר הראשון דחנוכה, לכללות אנ"ש אשר בא[ה"ק ת"ו] בהנוגע לחינוך.

ובודאי למותר לעוררו שלא רק בהנוגע לעצמו [צריך מר]ץ והשתדלות בהנ"ל, אלא שישפיע בכל מקום שידו מגעת שית[עסקו בזה] המוכשרים לזה, והרי טובתם היא לא רק בזה אלא גם בבא [וק"ל].

במ"ש אודות הקדמת זמן החתונה, הנה אם נשמר אצלו העתק מכתבו ויקרא עוד הפעם הטעמים לאי ההקדמה, בודאי יווכח עד כמה הם שלא בערך לחשיבות הענין, וק"ל.

- מובן שכל הנ"ל לא פוטר, לא אותו ולא חבריו בצעירי אגו"ח, מפעולות גדולות ורבות במסגרת צעירי אגו"ח. וכבר מלתי אמורה לכו"כ, שכיון שדבר משנה היא שמצוה גוררת מצוה, הרי פשיטא שאין כל מקום לומר שמצוה אחת תגרע בהאפשריות לקיום שאר המצות, ובפרט בפעולות האמורות, שגם בעיני בשר רואים איך שמסייעים הם ז[ה לזה].

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן