ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמח

ב"ה, ב' שבט, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אלי' עקיבא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ח טבת.

ת"ח על הבשו"ט מההתעוררות אשר בארגון נשי ובנות חב"ד במחנו הט', ובודאי יעמוד על המשמר לחזק ההתעוררות עד שתבוא לידי פועל, מתאים להנקודה אודותן דובר.

כן נעם לי לקרות במכתבו אשר ישתדל ככל הדרוש וככל התלוי בו בהנוגע לביסוס והתפתחות המוסד ת"ת בית יוסף ישיבה ליובאוויטש אשר במחנם הט'.

ולפלא שכנראה חברי הועד אין לוקחים בחשבון כלל כל הקישוים שישנם במוסד כגון דא, אף שמובן שאין בזה להצדיק את החסרונות אבל בודאי שיש בזה די והותר בכדי שגם הם יתענינו יותר בהנוגע להמוסד, ויהי רצון שיצליח בהצלחה מופלגה בזה, במה שלקח על עצמו בהתלוי בו להתפתחותו וביסוסו של המוסד. ויבשר טוב בקרוב ממש.

ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכ"פ ככה, בודאי שיתוסף, בברכות השי"ת והצלחתו בהמצטרך בכלל, ובהעיקר שהוא וזוגתו שיחיו יקבלו רוב נחת חסידותי מכל יו"ח שי' מתוך הרחבת הדעת אמיתית.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. מוסג"פ מכתבי למר ניימאן שי', כיון שאין ידועה כאן הכתבת שלו ובטח בכלל תהי' תועלת אם ידבר עמו פא"פ בהסברת הנקודה שבמכתב, בשביל להמשיכו יותר לעניני חסידות מתאים למצבו ובריאותו וכו'. וק"ל.

ח'קמח

מצילום האגרת.

מו"ה אלי' עקיבא: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'מח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'קסא.

ת"ת בית יוסף... במחנם: טורונטו. ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שנח. חי"ח ו'תתקיב.

חי"ט ד'עב.