ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קמט

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"כ מכ"ח שבט, ה' יו"ד י"ב וי"ט אדר, ואצפה לבשורות טובת באמת, ז.א. טוב לשמים וטוב לבריות, וכהוראת חז"ל (קידושין מ, א). ומובן שמצער במאד מה שכנראה פירוד הלבבות אינו מתמעט ואדרבה.

לפלא מ"ש על העדר הסיוע להוצאות ההתועדויות, ובטח איזה אי-הבנה בדבר.

מובן, אשר כיון שדברו ע"ד הלואה ומלאו בקשתם, צריך לקחתה ולנצל אותה באופן טוב ומועיל, ומתאים למטרת ההלואה שדברו אודותה. כי באם מאיזה טעם שיהי' ימשכו ידיהם מההלואה, יש לחשוש לנעילת דלת לבקשות בעתיד כגון אלו.

כבר כתבתי איזה פעמים, וכופל הנני גם עתה את זה, אשר מוכרח הדבר שכפר חב"ד לא יאבד ח"ו צביונו של מושב חקלאי. אף שמובן וגם זה פשוט, שאין פירוש הדבר שלטון בלבדי של הענינים דהחקלאים על כל שאר עניני הכפר. ודי ומספיק מקום לרווחים הדדיים בשטח החקלאות עם כל שאר שטחים. ולא עוד אלא, כמו שכתבתי כ"פ פסק המשנה, מצוה גוררת מצוה, וע"י קירוב הלבבות ושיתוף פעולה, כל ענין הנתוסף באחד משטחי הכפר, מביא תועלת בכל שטחי הכפר. והרי גם בעיני בשר רואים את דבר המשנה, אשר השלום כלי מחזיק ברכתו של הקב"ה.

בהנוגע להשאלה, אם יכניסו הכסף המיועד לשיכונים, ברשות ולקופת ועד כפר חב"ד - הרי בהתחשב עם המצב הנוכחי שדיין אינו בהרחבה, יש חשש שיהי' נסיון גדול ביותר להתאפק מלהלוות מכסף זה לשאר צרכי ציבור של הכפר. ובפרט שיש מי שיורה היתר ויאמר, שהרי ענין השיכון הולך ונדחה מיום ליום משבוע לשבוע ומחודש לחודש, ומה בכך אם ידחוהו לעוד זמן, וישתמשו בהכסף לצרכים של הכפר שגם הם צריך למלאותם וכו'... וביחוד שהרי הכריזו ע"ד השיכון וגם בפומבי וגם בנוכחות דכמה ב"כ ממשרדים בי"ט כסלו העבר, ועד עתה כנראה שאין אפילו הזזה ממשית להגשמתו וק"ל, וד"ל.

בהנוגע להלואה לגידולי מים ועוד שבהפ"כ האמור - הנה מובנת השקפתי כאמור לעיל, שכל הלואה צריך לקבלה. ואם יש חשש, כפי שכותבים, שאין מי שיתאים עבודה זו, צריך לקבל הכספים למשך זמן ולהחזירם. וגם קודם הזמן, ובלבד שלא להראות דרך שמבקשים הלואה ואין משתמשים בה.

בברכת הצלחה לבסס ולפתח כפר חב"ד בכל שטחיו, הן בגשמיות והן ברוחניות, מתוך הרחבת הדעת אמיתית ולחג פסח כשר ושמח בגו"ר.

ח'קמט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 72.