ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנ

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה משה צבי שי'

... בעתו קבלתי מכתבו מענה על מכתבי. ובטח, ע"פ כתבו שם, ממשיך השתדלותו בכל האופנים האפשריים בענין ההפרדה..

ח'קנ

מצילום האגרת, בשולי נוסח דלעילחי"ז ו'קסב.

מו"ה משה צבי שי': אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קל, ובהנסמן בהערות שם.

בענין ההפרדה: ראה לעיל שם.