ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנג

ב"ה, כ"ז ניסן, תשי"ח

ברוקלין.

האברך רפאל פנחס שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו י"א לחודש ניסן חודש הגאולה, מראשי פרקים מפעולותיו וכן מפעולות חבריו שי'.

ויה"ר אשר מתוך שמחה וטוב לבב ירבה בפעולות כאלו עוד רבות בשנים, ובאופן דמעלין ומוסיפין.

ובודאי למותר להעיר אותו ואת חבריו שי', במ"ש הלא פרוש לרעב לחמך וגו' ומבשרך לא תתעלם, וכמבואר בדרז"ל בתדב"א רבה כי תראה ערום (בתורה ומצות) וכסיתו (וכו' ז.א. פעולה עם הזולת), ומבשרך לא תתעלם, פעולה בעצמו. וכוונתי כפשוטה - התמדה בלימוד התורה, נגלה וחסידות, וקיום המצות בהידור ובנקודה התיכונה בכל האמור ענין והתפלה. והשי"ת יצליחו.

בברכה להצלחה בעבודה הקדושה הפצת המעיינות (עד שיגיעו גם) חוצה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'קנג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 102.

האברך רפאל פנחס: גולדשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקצז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'קעז.