ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנו

ב"ה, ט"ו תמוז, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיו"ד לחודש הגאולה והשמחה, עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של בעל השמחה, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שמחתי במאד להתחלת מכתבו אשר בשמחה בא הפעם להודיע וכו', ויהי רצון שבהתחלה זו - יתנהגו עניניו באופנים של שמחה בטוב הנראה והנגלה מכאן ולהבא, הן בענינים הרוחנים והן בענינים הגשמים, אשר הא בהא תליא וכן [הן] בענינים הכללים והן בענינים הפרטים, אשר גם הא בהא תליא.

וכיון שנצטוינו מעלין בקודש, יהי' כל זה באופן דמוסיף והולך, הן בהנוגע לפעולות האדם והן בהנוגע לברכות השמים מעל - וכמובן בעניני הגוף ובריאותו, שהרי דוקא על הגוף הוא שנאמר ובנו בחרת מכל עם ולשון, וכמ"ש בתניא פרק מ"ט.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בהנוגע לטיפול בנם שליט"א - יעשה כהוראת רופא מומחה להצלחה בגו"ר.

ח'קנו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 76.