ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנז

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת הפ"כ מהאסיפות, דימי ו' י"ד כ"ז תמוז, ולפלא שלע"ע אין מענה על מכתבי הקודמים.

ובקשר לפ"כ הנ"ל, הרי יש לקחת מהסכומים שנתקבלו חזרה מהסוכנות

ומשוריינים להשיכון - אלף וחמש מאות לירות לשלם לועד הכפר חב"ד מה ששילם בעד הבתים בכפר הישן, באם כפי השמוער מהפ"כ הוציאו ממון זה בשביל שיהי' השטח בטוח להשיכון.

ויהי רצון שסו"ס תתחל הזזה ממשית בענין זה בפועל, וכמו שדברתי ג"כ עם מר יונה שי' כסא, איך שתמוה הדבר להעיכוב בזה זה כו"כ חדשים. ויהי ררצון שאתבשר טוב בזה ובכל שאר הענינים עליהם כותבים בפ"כ זה ובהקודמים.

המצפה לבשו"ט.

ח'קנז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 77.