ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנח

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ח

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך בו מודיעה אשר בט"ו מנ"א הגיע לגיל שתים עשרה שנה היא עונת בת מצוה.

הנה יהי רצון שתקבל עליך עול מלכות שמים ועול מצות בלבב שלם, והשם יתברך יצליחך בלימודך ובהנהגה, ותגדלי להיות ראוי' לשם בת חב"ד, מתאימה לרצון נשיאנו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ותשפיע גם על החבירות שלך בזה, בדבור ועוד יותר - על ידי היותך דוגמא חי' של בית ישראל המחונכת בדרכי החסידות. וזה יביא לך אושר רוחני וגשמי.

בברכה.

בשאלתך אודות מקום המשך לימודך ואפנו -

לדעתי, כיון שהחינוך של הנוער, ובפרט החינוך באותן השנים דגיל שלך - משפיע על כל משך ימי חייו, ובו תלוים העצמאות שלו והתוקף שלו, שיוכל לעמוד בנסיונות, שישנן בחייו של כל אחד ואחת,

כיון שנמצאים אנו בתקופה רבת השינוים, שאי אפשר לשער עתה כלל אופי תנאי החיים לאחרי שנים אחדות, ולכן אין לדעת גם כן גודל הנסיונות אז שלא להכשל בעניני צדק ויושר, אמונה ודת.

- לכן צריך וחייב כל אחד ואחת מהנוער - לקבל חינוך דתי במדה המקיסימלית, בכדי שיוכל לעמוד בכל סכנה שלא תבוא, חס ושלום.

ואם אפילו חינוך באופן זה קשור יהי' באיזה אי נוחיות וכיוצא בזה במשך תקופת זמן - במה נחשב זה לעומת החיסון ותוספת כח שמקבלים, על ידי חינוך זה דוקא, למשך כל ימי החיים.

ח'קנח

מהעתק המזכירות