ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קנט

[שלהי אלול תשי"ח]

...במש"כ איך שייך "עול" בהנוגע למלאכים עשית ענין היפך השכל והבנתו של נברא זה - ה"ז אפשרי רק מצד קבלת עול שלו. והרי גם מלאכים אין משיגים כ"א הדרגא עילתם ולא למעלה מזה (עיין הל' יסוה"ת פ"ב ה"ח. פ"ג ה"ט). וראה ג"כ סנה' קי, סע"א ובכ"מ.

ח'קנט

מכתי"ק, בשולי ארת מו,ה יוסף ד. רוזנשטיין, מט"ו אלול תשח"י.