ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קס

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו בעתם, מא' ב' וכ' אלול, ולתמהוני הכי גדול, נודעתי שאינו שומר על בריאותו.

ולפלא שצריך לכתוב ע"ד ענ[י]נים פשוטים כאלו מעבר לים, בה בשעה שידועה דרישת רבותינו נשיאינו בשמירת הגוף. וע"פ תורת הבעש"ט עזוב תעזוב עמו דוקא. והרי אצל חסידים אין נפק"מ מהו ציווי רבותינו נשיאינו וכו' כי אם דבר פשוט שצריכים לקיימו במילואו. ולרוב פשיטות הדבר לא אאריך.

ובודאי יודיעני שאיך שלא הי' המצב בעבר, הנה מכאן ולהבא יתנהג כציווי האמור בשמירת הגוף, והרי היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'קס

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 78, מצילום האגרת.

מו"ה אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.