ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסא

ב"ה, י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלי'

עקיבא שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מערב יוהכ"פ, עם המחאה מצורף אליו, שנמסרה להמזכירות ויענוהו.

נעם לי לקרות במכתבו שנרגש קירוב הלבבות, אף שכמובן, לע"ע, לא במדה מספיקה, כפי כתבו, ויהי רצון שההזזה תתגדל הלוך וגדול עד שיהי' באופן "כולכם", וכדברי אדמו"ר הזקן לאחדים כאחד (לקו"ת ר"פ נצבים), ובפרט שכל ימים אלו דחדש תשרי בכלל, הרי כולו שייך ומקושר לראש השנה, עליו נאמר אתם נצבים וגו' כולכם.

במ"ש אודות ענינו, ושמפסיד עי"ז סכום ידוע בשנה, ומפרש פנימיות הטעם - מפני עבודתו במוסד כרם חב"ד, הנה אם כן הוא, ה"ז שטות גדולה ביותר מצדם. ועוד והוא העיקר, שבודאי שלא יפסיד עי"ז גם בגשמיות, אלא אדרבה עוד יתוסף, וכמו שראו במוחש בכל אלו שהתעסקו בעניני כ"ק מו"ח אדמו"ר, שסו"ס הצליחו ברוחניות ובגשמיות גם יחד, וק"ל.

וכיון שמתקרבים אנו ליום חגנו, שאז מתגלים כל הענינים שנפעלו במשך הזמן דבכסא ובעשי"ת בכלל, הרי גם בהנ"ל יתגלה בטוב הנראה והן למטה מעשרה טפחים וכו'.

ברכה לבשו"ט ולחג שמח,

מ. שניאורסאהן

ח'קסא

מצילום האגרת.

מו"ה אלי' עקיבא: ליפסקר, אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קמח, ובהנסמן בהערות שם.