ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסב

ב"ה, ח' מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יהודה שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מלפני ר"ה, בו כותב ע"ד מצבו, ומחכים לבשו"ט ממנו, ובפרט ע"פ שמכירים את הרה"ג והרה"ח רב פעלים ובעל מדות כו' מו"ה שלמה שי' מתוסוף, אשר עובד מלאכתו באמונה ומשתדל ככל יכולתו לתועלת הרבים, ולתועלת היחידים, ואליו יפנה ויעשה כהוראתו.

בודאי יש לו במשך כל שבועות אלו- קביעות עתים בלימוד התורה בהתמדה ושקידה, ובפרט במצבו שכותב - זקוק להוספת ברכה בהנוגע לבריאותו להסתדרות, והובטחנו אם בחוקותי תלכו ופירשו רז"ל (בספרא) שתהיו עמלים בתורה וגו' ונתתי וגו' - ככל הברכות המנויות בפרשה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קסב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 79. מצילום האגרת.

האברך יהודא: עמאר. קאסאבלאנקא.