ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסג

ב"ה, י"ז מ"ח תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ארי' דוב שי'

וזוגתו מרת סלאווא תחי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו חשון והמברק שלאחריו, ותוכנו אודות זמן חתונת בנם שליט"א.

בטח כבר נתקבל מכתבי הקודם, שגם בו כתוב בהנוגע לזה, ובכל אופן אכפול עוד הפעם.

שכיון שנדבר זה כמה פעמים בהנוגע לקביעות זמן החתונה בחדש כסלו הוא חדש הגאולה ובפרט לאנ"ש ותלמידי התמימים, ובעניני חתונה אין כדאי לאחר, כידוע נוהג ישראל בזה, ולכן יש להשתדל אם רק באפשרי שתהי' החתונה בחדש כסלו.

בהנוגע למקום החתונה, יתדברו שני הצדדים בזה, ואיך שיחליטו יהי' להצלחה בכל הפרטים.

בברכה להטבת הבריאות ולידיעה שחוזר לאיתנו ולבשו"ט בכל האמור.

ח'קסג

מהעתק המזכירות.

מו"ה ארי' דוב שי': איידלמן. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'עט.

בנם: מו"ה שלום שי'.

שכיון שנדבר... כסלו: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'צב, ובהנסמן בהערות שם.