ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסד

ב"ה, כ"ב מר-חשון, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובודאי למותר להדגיש, אשר אצל בני ישראל בכלל, ובהנוגע לתלמידי הישיבה בפרט, ובהנוגע לתלמידי תומכי תמימים ביחוד, כל ענין של חסד מהקב"ה מטרתו שיגרום שיוסיף בעבודתו לבוראו, לימוד התורה, נגלה וחסידות, וקיום מצותי' בהידור, ובהם בכלל גדול שבתורה ואהבת לרעך כמוך. וז.א. הלימוד והמעשה באופן שיהי' דוגמא חי' לחבריו ולסביבתו, שיתוסף בהם בלימוד התורה וקיום המצות. ואין לך אהבה וצדקה גדולה מזו המביאה את האדם לחיי העולם הזה והעולם הבא.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

ח'קסד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 81.