ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסה

ב"ה, כ"ח מ"ח, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב חשון, וממהר הנני לענות עליו, מבלי לחכות על התור, מפני הנקודה שבו, דבר עריכת מגבית כסף - למטרה חדשה נוספת. והנה בהנוגע להנ"ל, שתי נקודות בדבר:

א) אין לעשות מגבית כסף באה"ק ת"ו בשביל מוסדות חב"ד שבחו"ל, בה בשעה שישנם כמה מעניני חב"ד באה"ק ת"ו הזקוקים ומוכרחים לכספים, ואין להם. שמהנ"ל מובן שאין לערוך שום מגבית בשביל המל"ח. ובאים בחשבון רק ישיבת תומכי תמימים וקרן הבנין, כמו עד עתה, או עניני הרשת וצעירי אגו"ח. אבל כמובן - שבזה עליו לבוא בדברים עם המוסדות שבאה"ק ת"ו - בכלל וע"ד אופני ההבאה בפועל.

ב) כל ענין מגבית כסף אי אפשר שמי שיה'י הגובה, הוא יהי' ג"כ העומד בראש.

וכמ"ש במכתבי הקודם, שבעניני כספים צריכים להיות זהיר יותר לצאת יד"ח כלפי הבריות, נוסף על - לצאת יד"ח כלפי המקום.

בכלל עלי להעיר- שהנסיון הראה במוחש, אז מען ווארפט זיך יעדער מאל צו א נייע ארבעט, אין זה תועלת לאיזה ענין שיהי', כי אם פזור הנפש. שעפי"ז מובן: כיון שכבר מתעסק בקרן הבנין והפצת ספרי קה"ת, אין לחפש דוקא ענינים חדשים. כי ממנ"פ: באם ישתדל כדבעי ובאופן מסודר, ישנו הצנור לברכה והצלחה, בהשטחים בם מתעסק. ובאם צריך שיפור באופני העבודה - ה"ז יחסר גם כן אפילו באם יבחר שטחים חדשים לעבודה...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קסה

מצילום האגרת.