ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסו

ב"ה, י"ד כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבם מט' כסלו... ואנן בדידן, מבלי לשום לב לאלו המתנגדים על עניני כ"ק מו"ח אדמו"ר ועל המסודות הק' שלו. ובפרט שבטוחני, שכמו שנצח כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל עניניו בעבר, כן ינצח בהווה ובעתיד ויפוצו מעיינות דא"ח עד שיגיעו גם חוצה. וכל המעלימים ומסתירים ע"ז, המנגדים ונלחמים בזה, הנה יהי רצון ובעוד מועד יחזרו מדרכם זו, ובפרט שיתבוננו בסופם של כל אלה שנלחמים בכ"ק מו"ח אדמו"ר.

ויהי רצון שיהא כ"ז בהקדם.

והרי נמצאים אנו בימי הסגולה דבין יו"ד וי"ט כסלו, וידוע פסק בי"ד של מעלה, אשר בגלל המס"נ הלזו (של אדמו"ר הזקן) על תורת החסידות פסקו בית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'קסו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 81.

ח'קסז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 82.