ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסז

ב"ה, כ"ב כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת את"ה באה"ק ת"ו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבלו מהם כל ידיעות. ותקותי חזקה שאין זה אלא חסרון בכתיבה לכאן, אבל נעשות כל הפעולות ובאופן דהוספה מזמן לזמן, והוספה בהוספה עצמה. ז.א. ע"ד מאמר רז"ל מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, הוספה של מנה בלבד, אבל מי שיש לו מאתיים, רוצה ארבע מאות, הוספה של מאתיים, וק"ל.

ויהי רצון שינצלו את ההשפעה מלמעלה בכל ענינים אלו במילואה וכידוע הפסק דין של מעלה, אשר בגלל המסירות נפש הלזו (של רבינו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

והרי זהו ג"כ הצנור והכלי לעניניהם להצלחתם בלימוד תורה ביראת שמים ובקיום המצות בהידור, ובזה [...] בעבודת התפלה של כאו"א, פנימיות הפעולות הכי נעלות.

בברכה להצלחה בכל האמור ולבשו"ט ומפורטות.