ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסח

ב"ה כ"ו כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

קבלתי הידיעה התלפונית בהנוגע לבריאות בתו מרת קעניא תחי', ובעת רצון אזכירה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה, ובטח יבשר טוב בזה, בטוב הנראה והנגלה.

ז"ע נתקבל מכתב מחתנו ובתו - שליט"א - ממילאן, ונהניתי במאד לקרות בו ר"פ משהותם ועניניהם בהיותם בפאריז, והעיקר מצב רוחם, כפי האפשרי לבחון מבין השיטים, ותקותי חזקה ביותר, שיצליחו בהצלחה מופלגה בדבר השליחות והתועלת, ומתוך ספוק נפשי גדול וברכת השי"ת והצלחתו, וגם בעניניהם הפרטים.

וע"פ ההתקשרות של הורים לבנים, הנני כותב עד"ז גם לכת"ר וזוגתו תחי', ויהי רצון שירוו מהם ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב והצלחה גדולה בפעולותיהם הם בשטח חב"ד.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'קסח

מצילום האגרת.

מו"ה שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.

מחתנו: מו"ה גרשון מענדל שי' גרליק, שנשלח באותה שעה למילנו. ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תריד.