ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קסט

ב"ה, ה' דחנוכה, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף תל אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ת"ח על בשו"ט מהתועדות דיום הבהיר י"ט כסלו- ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות.

ויהי רצון שתכה"י יבש"ט בענינים הכללים ובענינים הפרטים,

וכהוראת ימי חנוכה אלו - באופן דמוסיף והולך, ועד כי גדל מאד,

זאת חנוכה - ע"פ המבואר בד"ה ברוך שעשה נסים - לאדה"ז ואדמו"ר הצ"צ - ספ"ד (ברוקלין, תשי"א).

בברכה לבשו"ט והצלחה מופלגה בכל סניפי עבוה"ק,

מ. שניאורסאהן

המכ' והפ"כ דימי - כ"ד תשרי, ה' מ"ח נתקבלו.

במה ששואלים לתכנית פעולותיהם בעתיד - מובן שע"ז עליהם להחליט - מתאים לכחות האדם שברשותם, האפשריות בכלל וכו'.

אבל מובן ג"כ, שבכל אופן נכנסות בהתכנית הפעולות דע"ע (הו"ל דהבטאון, מבצע דחה"פ ודחה"ס, ארגון התועדויות, ביט"כ וכו', ביקורים בישיבות ובמושבים וכו', פרסום במכ"ע וברדיו וכו') -שהרי להוסיף באים.

כן מוכרח סו"ס לפעול ממשית לביסוס מצב הכספי כדרוש לכל פעולות אלו ושתתוספנה עליהן. כן מוכרחת ההתענינות - ופעולות בהתאם לתוצאותי' - שיהי' המשך וענינים של קיימא להביקורים, ההתועדויות וכו'- ע"י שיוקבע שיעור לימוד דא"ח, קישור במכ' כניסה ללמוד במוסדות חינוך חב"ד וכיו"ב.

ח'קסט

מצילום האגרת.

בד"ה ברוך שעשה נסים: אוה"ת חנוכה כרך ה' תתקסב, א.