ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קע

ב"ה, י"א טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נעם לי לקרות בו אודות קביעות לימוד דא"ח ברבים, וכן אשר משתדל בהפצת דא"ח בכמה אופנים, ובודאי לא יסתפק בזה, שהרי בכל הענינים נצטוינו להעלות בקודש, ובפרט בקודש הקדשים, פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

במ"ש שהתחיל ללמוד תניא עם כתה של מבוגרים והתחיל בפרק הראשון בספר תניא - הראה הנסיון, שבהנוגע לכמה סוגים, מצליחים יותר, כשמתחילים בחלק ב' דתניא או אגרת התשובה, ואחריהם - חלק א', אף שכמובן א"א לקבוע בזה מסמרות, וילמוד אדם במקום שלבו חפץ.

ח'קע

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 83.

כשמתחילים בחלק ב' דתניא: ראה גםלעילחי"ז אגרת ו'קצג. חי"ח ז'ג. ח"כ ז'תרמד ובכ"מ.