ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעא

ב"ה, י"ח טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה למכתביו מט' וי"ג טבת, בם כותב מההטבה באיזה נקודות בביה"ס אהלי"י, אשר ההשגחה העליונה זיכתו בהנהלתה.

ויה"ר שתגדל הטבה זו הלוך וגדל, וכן יוטב המצב בשאר הנקודות אודותן כותב, ובכל הענינים יהי' הלוך והוסיף הלוך ואור עד כי גדול מאד.

מובן וגם פשוט, שלא רק מותר לו לכתוב בכלה ענינים אודותם כותב, אלא שגם מחובתו וזכותו הוא. אלא שמהנכון שיוסיף בכ"פ גם הצעת תיקון בהנקודות הדורשות תיקון ושיפור. ומובן שההצעות צ"ל באופן שלא יביאו להירוס בנקודות אחרות, ובפרט שרואים במוחש אשר לפעמים - הרי ההירוס ברור הוא, ובהנוגע להתיקון ושיפור, יתברר רק לאחר משך זמן, לפעמים לטוב ולפעמים כו'.

נעם לי לקרות במכ' ע"ד ההתועדות בכפר חב"ד בי"ט כסלו העבר, אלא שמצערת נקודה, אשר לדעתי חשובה היא, כמובן באם השמועה אמיתית היא, והיא שכאילו באו כמה מבני הנוער ולא הרשו להם לכנוס למקום ההתועדות ושוטטו מבחוץ למקום ההתועדות, מבלי התענינות כלל בהם. והרי בודאי שהיתה אפשרות לסדר באיזה אופן שתהי' התועדות גם מבחוץ למקום ההתועדות ראשית. ובפרט שכמדומה שכבר עשו זה כמה פעמים שבמקום אחד התועדו אנשים ובבנין שני נשים וכיו"ב.

תיקון האפשרי להנ"ל- באם נוער זה מקבוצות מאורגנות, בטח יודעים הכתובת שלהן, ויש מקום לבאר להן הסיבה. ואפשרי גם - בהתועדות הקרובה לעשות מה שהוא מיוחד בשבילן, בכדי לפצות את דעתן. או עכ"פ לבוא עמהן בקישור מכ' וכו'.

כוונתי בכתיבתי אליו כוללת, אשר כדאי שיעורר שאר המתענינים ג"כ בזה. והרי כבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

בברכת הצלחה בעבודתו הק' ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ח'קעא

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.