ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעב

ב"ה, כ"ו טבת, תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם ותוכנו ע"ד ניצול מלאת עשר שנים ליסוד הכפר והתחלתו, ושואלים חוו"ד באם להתענין בזה.

ובכהנ"ל הנה ההתחלה צ"ל מקצה השני, ז.א. האם ישנם אנשים מתאימים שיתעסקו בעריכת האמור באופן המתאים דוקא, ואז נכון הדבר.

ובענין כהנ"ל נחוצה תכנית מפורטת ומבוססת מראש, עוד יותר משאר עניני הכפר, כיון שאי אפשר לעשות הנ"ל כי אם אחת בכו"כ שנים, שלכן מוכרחת ההשתדלות לנצל החגיגה במילואה, וק"ל.

מובן ששגיאות מי יבין נאמר בהנוגע לכאו"א, אבל זהו רק התנצלות לאחרי שמשתדלים ככל התלוי באדם, עכ"פ בהשערה קרובה לודאי.

בטח למותר להוסיף, שבאם תהי' שימת לב הראוי' - יש לקוות לתוצאות הכי נעלות וחשובות מחגיגה כהאמור.

כן למותר לעורר שאין זה קשור דוקא ביום מסויים, שהרי כבר הורגלו בתקופתנו זו, שאפילו ענינים הקשורים בזמן, הרי החגיגות ונצולם אפשרים גם לאחרי זמן זה.

וכמה טעמים יש למצוא על שינוי הזמן באם רק תועלת בדבר.

בברכה לבשו"ט.

ח'קעב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 106.