ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעג

ב"ה, כ"ח טבת, תשי"ט

ברוקלין.

האברך... שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"ד טבת, הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, בו כותב ר"פ מאופן הסתדרותו עתה, וע"ד האנשים אשר הכיר אותם במשך הזמן.

ובודאי למותר לעוררו על המשך ההתקשרות עמהם, אף שנמצאים לא במקום אחד, ע"י מכתבים וכיו"ב. ותכלית ההתקשרות הוא, כמובן וגם פשוט, שעי"ז יתוסף בהתקשרותם בה' אלקי ישראל, התקשרות עד לדביקות, וכמ"ש ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום. וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

וא[ף] שכותב שמי שרוצה ללמוד אינו לומד לשמה וכו'- בהדי כבשי דרחמנא למה לך, הוא יעשה את שלו והתורה תעשה את שלה, להחזירו סו"ס למוטב.

כיון שנמצא אתו יחד חבירו... שי' - מובן שכל הנ"ל גם אליו מכוון, ואיש את אחיו יעזורו, בהפצת היהדות האמיתית וכל עניני'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קעג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 164.