ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעה

ב"ה, י"ב שבט תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

הר"ש שי' וזוגתו מרת גיטל שתליט"א

שלום וברכה!

במענה להמכתב מעש"ק ושני המברקים.

תקותי הכי חזקה, אשר לעת קבלת מכתבי זה, כבר הוטב מצב הבריאות שלה, והולך וטוב, ויהי רצון שבקרוב תחזור לאיתנה לגמרי, ויבשרו טוב בזה.

ולפלא קצת, כי כנראה ממכתבו לא נתייעצו בכל הענין עם ידידנו אנ"ש שי' אשר בכאזא, שנמצאים שם זה כמה שנים, ומכירים הרופאים ומומחיותם. והרי הידידות עם אנ"ש חשובה ונוגעת אפילו כשנמצאים במצב הכי טוב, ועאכו"כ כשנזקקים לברכה נוספת מהשי"ת בורא עולם ומנהיגו. ותקותי שעכ"פ מכאן ולהבא ישופר זה, ויהי' כל הנ"ל באופן הכי טוב, וגם בזה אחכה לבשו"ט.

וזכות התעסקותם בשליחות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, בודאי שתעמוד להם בכל האמור, ובהקדם.

המצפה לבשו"ט וחותם בברכה מופלגה בגשמיות וברוחניות.

מ. שניאורסאהן

ח'קעה

מצילום האגרת.

הר"ש... גיטל: איידלמן, שאחר נישואיהם נסעו בשליחות לקסלבנקה, אגרות נוספות אליו - לעיל - חי"ז ו'תסג, ובהנסמן בהערות שם.