ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעו

ב"ה, י"ד שבט, תשי"ט

ברוקלין.

ארגון תלמידי ישיבת ערב בירושלים עיה"ק

ת"ו,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מיו"ד שבט, יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, נשיא ישראל.

ותוכנו החלטות טובות אודות הוספה בלימוד תורתנו הק', תורת חיים, תורת הנגלה ותורת החסידות.

ויהי רצון אשר יקיימו החלטות אלו בפועל, ומתאים לדבר משנה, מצוה גוררת מצוה, יוסיפו עליהם כהנה וכהנה.

ותקותי חזקה אשר יקויים גם בזה, קנאת סופרים תרבה חכמה, כוונתי אשר ההנהגה האמורה, בחביריהם ידידיהם ומכיריהם שי', תעורר בהם קנאה דקדושה.

וכמאמר רז"ל האמור. וכמ"ש אל יקנא וגו' כי אם ביראת ה' כל היום (משלי כ"ג י"ז), וכמבואר בארוכה בזה בספר ארחות צדיקים ובאור התורה לכ"ק [אדמו"ר] הצמח צדק (ויצא רי"ח ע"ב ואילך). ויוסיפו גם הם בכל האמור, כל אחד ואחד מהם [להיות] חסיד ירא שמים ולמדן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'קעו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 86.