ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעז

ב"ה, ג' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

האברך רפאל פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיום הראשון אדר"ח אדר א', ר"[פ] מפעולותיו במשך זמן העבר ממכתבו הקודם וגם חביריו, בהפצת המעינות ביחוד והפצת היהדות בכלל, לא יסתפקו בהישגים דעד עתה, אלא יוסיפו בהם כהנה וכהנה, וע"ד המבואר במכתבי לצעירי אגודת חב"ד בר"ח שבט תשי"ח (נדפס בבטאון חב"ד). ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט, באם ההשתדלות היא כדבעי למהוי, ז.א. באופן דיגעת, שבודאי מתקיים הפתגם ומצאת. וכדיוק המבואר שלא נאמר הבנת השגת אלא ומצאת, באופן דמציאה, שהוא לא לפי ערך המשוער, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קעז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 86.

רפאל פנחס שי': גולדשטיין. ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'קנג, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי: לעילחט"ז ו'כג.