ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעח

ב"ה, ט' אד"ר, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר בתל אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הדו"ח ממבצע הנסיעות לחדרה וחולון.

וכמדומה כבר כתבתי איזה פעמים, כשבא העת כבר שסוף סוף ייעשה דו"ח, עכ"פ משוער, מהפירות דנסיעות השונות ומבצעים השונים וכו'. ואף שמובן שאי אפשר "לממן" את כל הפירות והתוצאות, הרי עכ"פ אודות חלק חשוב מהם צריך להיות נודע.

ואף שגם הפעולות הנ"ל מצד עצמם ענין הם, אין זה שולל חשיבות הכי גדולה בהנוגע לפירות ופירות פירותיהן, וק"ל.

ובלי ספק אשר דו"ח כזה יבהיר ג"כ כמה נקודות בהנוגע לפעולות בעתיד.

בודאי בעוד מועד מכינים תכנית לניצול ימי הפורים הבע"ל באופן המתאים. ויה"ר שיהי' בהצלחה ועד דלא ידעי, וכמבואר בכתבי האריז"ל וחסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

ח'קעח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 87, מצילום האגרת.