ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קעט

ב"ה, י"ט אדר א', תשי"ט

ברוקלן.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מפו"ק בשאלה ע"ד סידור יום זכרון שלישי וכו', ושואלים דעתי בזה.

וכמדומה כבר כתבתי בהנוגע לכגון דא, אשר כללות הנקודה, שכל ענין של פעולה טובה היא. והרי בודאי שמהעדר פעולה לא תהיינה כל תוצאות אפילו פעוטות ביותר, אבל מובן ג"כ ופשוט בפשיטות בהנוגע לעריכת ענין כהנ"ל שבדוקא צ"ל זה באופן מסודר ומתוכנן כדבעי.

ועוד יש להוסיף, וכמו שעוררתים כ"פ, שמכבר באה העת לאנ"ש באה"ק ת"ו להתעסק לא רק בחרישה וזריעה, אלא גם בקצירה ואסיפת פירות, וכן בהנוגע להנ"ל, צ"ל לאיזה תכלית מכוון ליסוד המוסד והתפתחותו בפועל, אם בגשמיות (ע"י מגבית, או תוספת מסייעים ופעילים וכיו"ב) או ברוחניות (פרסום הענין בכדי שיתוספו בפועל תלמידים וכיו"ב), ובהתאם לאפשריות הנ"ל, יחליטו, והשי"ת יצליחם.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט מזכיר

ח'קעט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג' ע' 88, מצילום האגרת.

מפו"ק: מפורים קטן.

יום זכרון שלישי:לרצח התלמידים בביה"ס למלאכה בר,ח אייר תשט"ז. ראה לעיל מבוא לחי"ג.

גם בקצירה: ראה גם לעיל אגרת ז'תתקלח, ובהנסמן בהערות שם.