ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפ

ב"ה, ו' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה למכתבם מכ"ח אד"ר עם המצורף אליהם.

מובן וגם פשוט, שמה שכתבתי אליהם בהנוגע לשטח בו יבנה בנין בי"ס החבד"י, הוא רק בתור הערה בעלמא. וההחלטה בזה תלוי' בהאפשריות, תנאי המקום וכו'. ומובן וגם פשוט, שאין בא בחשבון כלל מקום שאין בו חשמל וכו'. ולפלא גם הספק בזה.

במ"ש אודות התכניות בבנית הבנין דישיבת תומכי תמימים, החדש, אשר בכפר חב"ד,

כמדומה כבר כתבתי, שמה שאפשר להורות מכאן הוא רק שרצוי' בני' באופן שתוכל להעשות שלב אחר שלב, ז.א. שכל עוד אין כל האמצעים הדרושים, יוגמר עכ"פ חלק מאגף בו יוכלו להשתמש. אבל באופן שכשיתוסף באמצעים - יוכלו להוסיף בבנין, ויתאים וישתלב בחלק הבנין שקדמו, וק"ל.

במ"ש אודות סידור קורסים, - כמדומה גם בזה כבר כתבתי, שרצוי יותר להשתמש בהקורסים שכבר קיימים בזמן, ובמילא יודעים המעלות והחסרונות שבהם, וממה שיש להזהר. ולא להתחיל במחשבה ע"ד יסוד קורסים משל עצמם ובחפזון הכי גדול, ואין ידוע מי הוא שיהי' המרצה וכו', ועוד ועוד. וכמדומה גם זה נכתב: באם יהי' מספר די חשוב משתתפים בקורסים אלו משל חב"ד, בטח יוכלו לפעול שינוי בתכנית וכיו"ב, באם יש לדרוש שינוים אלו...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

א. קווינט

מזכיר

ח'קפ

מצילום האגרת.

כתבתי: ראה לעיל חי"ז אגרת ו'תסו.

כתבתי: ראה לעיל אגרות ח'פה. ח'קמה.

ח'קפא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 109.

יעקב שי': רביבו.