ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפא

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

1האברך יעקב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הרביעי, בו כותב ראשי פרקים ממקום לימודו עד עתה וסדרי לימודו מן הרפתקאות שעברו עליו לאחרונה וטלטול ממקום למקום, ואשר עתה חזר לתומכי תמימים דצרפת, ומפרט איזה סברות בהנוגע למקום לימודו והסתדרותו בעתיד.

וכיון אשר שמענו הוראה מכ"ק רבותינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר תלמיד ישיבה בכלל ותלמיד ישיבות תומכי תמימים בפרט צריך להתנהג מתאים להוראת הנהלת הישיבה,

והרי מובן האמור גם בפס"ד בנגלה דתורה, ושננתם לבניך אלו התלמידים, וחייב אדם בכבוד רבו וכו'

לכן יפרט עניניו וכל הסברות והטעמים שלו לפני הנהלת תומכי תמימים דברונא ויעשה כהוראתם.

ומובן וגם פשוט שכיון שלכל ענין צריכים לסייעתא דשמיא, הנה כל הוספה מצדו בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות תוסיף בברכות השי"ת והצלחתו בכל האמור בהענינים אודותם כותב.

בברכה לבשו"ט.