ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפב

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

מר אהרן שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו אד"ש.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי למותר לעורר שככל שמוסיפין בעניני תורה ומצות, וככל שיהי' המצב טוב בזה הרי בעניני טוב וקדושה תמיד יש מקום להוסיף עוד, מתוסף עי"ז בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם וביתו.

וביחוד עסקנותו להחדיר היהדות ועניני' בסביבתו וביחוד בשטח החינוך על טהרת הקדש, וכלשונו שפעל והפעיל בכל כחו לטבת ביה"ס הדתי חבד"י אשר שם עוד כמה מחבריו, תעמוד לו ולב"ב ולהם ולב"ב בהוספה בברכות השי"ת בהמצטרך בגשמיות וברוחניות, ויהי רצון שיבשר טוב בכל הענינים אודותם כותב במכתבו זה וכן בהנוגע לענינים הכללים ובזה - מביסוס והתפתחות באיכות וכמות של ביה"ס החבד"י.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ"ב. כיון שמזכיר במכתבו בהנוגע לדוחק בפרנסה, ידועה עצת חז"ל בזה להרבות בצדקה ולחלק את הסכום לתתו ברבות פעמים, ומהזמנים המסוגלים לזה הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר.

ח'קפב

מהעתק המזכירות.

מר אהרן: מולא, מושב אביטל.

ידועה עצת חז"ל: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'שלו.