ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפג

ב"ה, ד' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס בנש"ק כו'

מו"ה יוסף דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום החמישי, בו כותב אודות ספרו תקון עירובין, וכו'.

וחוו"ד בהנוגע להאמור, ובכלל אודות גודל נחיצות עשית העירוב, כבר כתבתי מאז במכתבי לכת"ר.

ובמ"ש אודות הסכמה, הנה מה אעשה שאין זה בנוהג בבית הרב. וכמדומה כבר אמתי לו זה גם בשיחתנו פא"פ. ואתו הסליחה.

ולקראת חג המצות, זמן חירותנו...

ח'קפג

נדפסה ב"דברי מנחם" ע' ט.

מו"ה יוסף דוד: מאסקאוויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'פד, ובהנסמן בהערות שם.

כבר כתבתי: לעיל ח"ט אגרת ב'תשפו בספוה.

ולקראת חג המצות, זמן חירותינו...: כנדפס לעיל חי"ז אגרת ו'קנט.