ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפד

ב"ה, ז' ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' ניסן: במ"ש אודות מחשבות מבלבלות, ידועה העצה בזה, להתפלל וללמוד מבפנים הספר, וגם בשעה שעיניו סגורות יהי' הספר פתוח לפניו, אשר אותיות אחזוה (האלטין איין די מחשבה).

ובמ"ש אודות להשפיע על האברך... שי' עמו לומד השפעה בעניני תורה ויראת שמים, הנה יתייעץ בזה עם היודעים תכונת נפש הנער, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ, והודיענו חז"ל עוד ענין בזה, אשר כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, זאת אומרת כשיוסיף הוא ביראת שמים, יתוסף ג"כ בהשומע לקולו, וק"ל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ז.א. שמוסיף הוא בלימוד התורה בהתמדה ושקידה בקיום המצות בהידור ומצליח בהנ"ל.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

מזכיר

ח'קפד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 91.

ידועה העצה: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'תלב. ובכ"מ.

ח'קפה

מצילום האגרת.

מו"ה יהושע שניאור זלמן: טרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז וק'מח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'קצה. ח'קצח. ח'רטז.

לימוד כל היום: לימודי קודש בישיבה. בהמשך לזה - לקמן אגרת ח'קצה.

ח'קפו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 91, מצילום האגרת.

המבואר בדא"ח: ראה גם לעילח"ז אגרת ב'קסח. חט"ו ה'תג.

בבחי' ראש חודש: ראה גם לעיל חי"ח אגרות ו'תשפח. ו'תתג. ו'תתח ובכ"מ.

ח'קפז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 92, מצילום האגרת.

מו"ה אלכסנדר ז.: בונין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תרסח, ובהנסמן בהערות שם.

הצעת... עפשטיין: דלעיל חי"ח אגרות ו'תרסז-ח (ובטעות נרשם שם "כץ").

ח'קפח

מצילום האגררת.

מו"ה שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.

כבר מלתי אמורה: לעיל חי"ח אגרות ו'תשנ. ו'תשעח