ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפה

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה בת לבתו מרת נחמה תחי' למזל טוב, ונקרא שמה בישראל מאריאשא מרים בדאנא שתליט"א,

הנה יה"ר מהשי"ת, שהורי' שיחיו יגדלוה לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

וירוו מהם ומכל יו"ח שיחיו רוב נחת חסידותי.

בברכת מז"ט וחג פסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

בעת רצון יזכירום על הציון הק' להצלחה מופלגה בכה"ע אודותם כותב.

ובמש"כ ע"ד לימוד כל היום כו' - אופני התעמולה בזה וזמני', עליהם לברר מתאים לתנאי המקום והאישים. ולכאורה יש להתחיל בה - לא קודם מאשר תהי' אצלם תכנית מפורטה ומעשית.

וגודל הענין אין די באר במכתב. וידועה תקיפות כ"ק מו"ח אדמו"ר (קרוב לביאתו לארצה"ב) ודבריו הכי חריפים נגד ראשי הר"י והעסקנים היר"ש דכאן - ובלבד שיוסיפו שעה אחת בלימודי קודש, ועאכו"כ בנדו"ד.