ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפו

ב"ה, כ"ג ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר באה"ק ת"ו,

סניף תל אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם ר"פ מהנעשה בשבועות האחרונים, ובטח ימשיכו ובאופן דמוסיף והולך, ובפרט לפי המבואר בדא"ח שבקיץ העבודה יותר קלה (לייכטער).

ויהי רצון שתחול הזזה מחודש ניסן זה, שכל החודש הוא בבחי' ראש חודש (של"ה ס"פ בא), שאפילו עולם העשי' מתעלה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש. המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן