ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפז

ב"ה, כ"ו ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים ובעל מדות מו"ה

אלכסנדר ז. שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצאי חה"פ, בו כותב בענין הצעת מר מרדכי שי' עפשטיין,

ופניתי לאחדים מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו, אשר אם עדיין לא באו בקישור אתו ע"ד זה ועל ידו עם מר עפשטיין שי', בטח יעשו זה בקרוב.

ויהי רצון שיסתדר הענין בכי טוב בכל הפרטים לכוונה הפנימית בסגנון חז"ל אשר מני' ומנייהו יתקלס שם עילאה.

כיון שאינו מזכיר בהנוגע לבריאותו הוא, תקותי שהוטב ובעתיד הכי קרוב יבשר טוב בזה וכן מהשתתפותו במשך זמן חירותנו דאזלינן מני' בהתועדות חסידותית, התועדות המרוממת את הנפש האלקית ובאופן שיפעול על הנה"ב וגם הגוף וחלקו בעולם בכלל, שהרי זוהי' כוונה הפנימית בכל הענין להמשיך השפעה ממנה בהימים השבועות וחדשים הבאים אחרי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

[אגרת המזכירות בענין זה]

ב"ה, כ"ו ניסן תשי"ט

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, סניף תל אביב

שלום וברכה!

מצו"פ העתק מענה למר אלכסנדר ז. שי' בונין בהנוגע אשר מר מרדכי שי' עפשטיין רוצה למסור לחב"ד שטח מקרקע שלו, בכדי להקים עליו מוסד חינוך מתאים, ושיהי' בו לא רק לימוד תוה"ק, אלא גם לימוד איזה מקצוע.

ומהנכון אשר בהקדם יבואו בקשר עם מר בונין שי' בתחלה, ולאחרי כן גם עם הנ"ל, לאחרי שיוודעו אצל מר בונין שי' כל הפרטים בזה.

בשאלה מה יוקם על השטח, מחכים להצעות מאתם, ז.א. בדיוק יותר איזה טפוס של מוסד וכיו"ב. וכנראה הענין מהיר, כיון שהנ"ל חסר סבלנות. ועוד יותר - שמי שהוא כנראה רוצה להניע אותו ממסירת השטח וכו'. וגם בזה ידעו הפרטים ממר בונין שי'.

ומחכים לאישור קבלת מכתבי זה, וכן מהנעשה בהענין בהקדם.