ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'קפט

[ניסן תשי"ט]

בעת רצון יזכירו עוד הפעם את בתו שתליט"א, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה מתאים לתוכן כתבו, וב[פרט] בקשר עם יום הולדתה, שאמרו רז"ל שמזלה גובר. ויהי רצון שסו"ס יתחיל לבשר טוב בזה בטוב הנראה והנגלה.

במ"ש אודות הכדורים משוויץ, כמדומה כבר כתבתי לו, שהשמוש בהם צ"ל דוקא בהשגחת רופא וע"פ הוראותיו ע"ד הכמות וכו'.

ח'קפט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 114, מצילום האגרת.